Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999

"Caracterul fără inteligenţă poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)"

Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999
privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
Emitent : PARLAMENTUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Exercitarea iniţiativei

 1. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi (2) sau, după caz, ale art. 150 din Constituţie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
 2. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă întocmită în temeiul art. 74 din Constituţie în domeniul legilor organice sau ordinare, iar în temeiul art. 150 din Constituţie, în domeniul legilor constituţionale.

ART. 2
Comitetul de iniţiativă

 1. Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel putin 10 cetăţeni cu drept de vot.
 2. Nu pot face parte din comitetul de iniţiativă persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
 3. Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată la un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegător şi domiciliul membrilor, precum şi declaraţia că aceştia nu încalcă prevederile alin. (2). Răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevazută de lege pentru înscrisurile oficiale.
 4. Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după semnarea de către aceştia a listelor de susţinători prevăzute în prezenta lege. Componenţa comitetului de iniţiativă se aduce la cunoştinţă, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutită de plata oricărei taxe.
 5. Comitetul de iniţiativă trebuie să asigure înregistrarea propunerii legislative la una dintre Camerele Parlamentului, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă iniţiativă, în condiţiile prezentei legi.
 6. Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi sa reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale.

ART. 3
Propunerea legislativă

 1. Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege şi va fi însoţită de o expunere de motive semnată de toţi membrii comitetului.
 2. În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de Consiliul Legislativ.
 3. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se publică o dată cu propunerea legislativă.
 4. Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de iniţiativă, împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii comitetului de iniţiativă şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia, prevăzut la art. 2 alin. (3). Împuternicitul răspunde şi de publicarea propunerii legislative.

ART. 4
Semnăturile susţinătorilor

 1. Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de susţinători.
 2. Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi vor cuprinde: denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei şi identificarea Monitorului Oficial al României în care aceasta a fost publicată, judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa susţinătorii; numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, identificarea cărţilor de alegător, pentru cei care le posedă, a actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile susţinătorilor. Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de susţinători.
 3. Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura data, cu încălcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate în considerare. Semnătura valabilă la data câ a fost acordată nu poate fi infirmată ulterior.
 4. Pentru municipiul Bucureşti în loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale.
 5. Formularele pentru listele de susţinători se imprimă pe coli de hârtie format A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind prevederile menţionate la alin. (2), cu excepţia celor referitoare la susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează lista.
 6. Fiecare pagină imprimată a listei de susţinători se semnează de către un membru al comitetului de iniţiativă sau de o alta persoană împuternicită în scris de comitet pentru a întocmi lista. Persoana împuternicită nu poate fi desemnată decât dintre susţinători.
 7. Listele semnate de susţinători se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la alin. (6).
 8. Listele şi dosarele se întocmesc în două exemplare originale. Exemplarele originale ale listelor şi dosarelor se păstrează unul la Curtea Constituţională şi unul la Parlament.

ART. 5
Atestarea listelor de susţinători

 1. Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de susţinători, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul.
 2. În vederea atestării, un exemplar al dosarului cuprinzând listele de susţinători din localitate se depune la primărie. Oricine poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste. Contestaţia se face numai în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care contestaţia priveşte realitatea semnăturii, o va soluţiona, solicitând susţinătorului să confirme semnătura. Dacă susţinătorul nu poate sau refuza să confirme semnătura, se aplică prevederile art. 4 alin. (3). Dispoziţia primarului poate fi contestată la judecătorie, care o va soluţiona cu citarea părţilor, potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale.
 3. Atestarea de către primar a listei de susţinători se face prin semnătura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a facut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnătura se aplică pe ultima copertă a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de iniţiativă, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. Aspectele neatestate se elimină din listă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3).
 4. Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la primărie. După atestare lista de susţinători nu mai poate fi contestată potrivit alin. (2).

ART. 6
Înregistrarea propunerii legislative

 1. Propunerea legislativă ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor, însoţită de expunerea de motive şi de dosarele cuprinzând listele de susţinători, se înregistrează la Camera Parlamentului la care a fost prezentată, la cererea semnată de membrii comitetului de iniţiativă. Cererea va cuprinde şi împuternicirea a cel mult 5 membri care să reprezinte comitetul de iniţiativă în vederea promovării şi susţinerii iniţiativei după înregistrare.
 2. Înregistrarea propunerii ca iniţiativă legislativă se face numai cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (5).
 3. În cazul în care, la data înregistrării, nu sunt atestate toate listele de susţinători ca urmare a nerespectării termenului prevăzut la art. 5 alin. (4), preşedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operaţiunilor de atestare. în acest caz, listele de susţinători depuse în completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se consideră în termen.
 4. Pentru verificarea de către Curtea Constituţională a condiţiilor de exercitare a iniţiativei se vor trimite acesteia numai liste de susţinători atestate.

ART. 7
Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională

 1. Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica:
  1. caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei;
  2. îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători prezentate sunt atestate potrivit art. 5;
  3. întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 73 şi, după caz, la art. 146 din Constituţie, precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevazută de aceleaşi articole.
 2. Primind sesizarea, preşedintele Curtii Constituţionale va desemna un judecător ca raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.
 3. Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constituţiei.
 4. Decizia sau, după caz, hotărârea Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 5. De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare. în acest din urmă caz Curtea Constituţională se pronunţă şi asupra constituţionalităţii propunerii de revizuire a Constituţiei, potrivit art. 144 lit. a) din Constituţie.

ART. 8
Răspunderi


În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege membrii comitetului de iniţiativă şi persoanele împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucura de protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevăzută de lege pentru funcţionarii publici.

ART. 9
Şantajul


Constrângerea unei persoane sau inducerea ei în eroare ori determinarea ei în orice alt mod ca împotriva voinţei sale să semneze lista de susţinători constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

ART. 10
Uzurparea de calităţi oficiale


Folosirea fără drept a calităţii de membru al comitetului de iniţiativă sau de împuternicit al acestuia se pedepseşte, în condiţiile prevăzute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calităţi oficiale, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

ART. 11
Punerea în mişcare a acţiunii penale


Punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 9 şi 10, se face din oficiu.

ART. 12
Dispoziţii finale


Legea nu se aplică iniţiativelor legislative ale cetăţenilor,cu privire la care Curtea Constituţională s-a pronunţat până la data intrării ei în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

SUS